Brand: Jiangsu Linhai. Select your VIN prefix

Choose model year, then you will receive prefixes for model you interested in:

2008 2007

Jiangsu Linhai 2008