Brand: Chongqing Yinxiang. Select your VIN prefix

Choose model year, then you will receive prefixes for model you interested in:

2017

Chongqing Yinxiang 2017

Unknown